Ứng dụng

Hóa chất

 
Các công ty hóa chất hàng đầu dựa vào Wonderware để chủ động thúc đẩy giá trị, sự  linh hoạt và tính bền vững trong hoạt động nghiên cứu và sản xuất của họ. Chúng tôi áp dụng phần mềm và dịch vụ của mình để tối ưu hóa các qua trình và liên tục cải thiện các hoạt động của nhà máy và cơ sở…Xem chi tiết