Khóa đào tạo Historian Server 2014 R2 [Mã H-S14R2]

Khóa đào tạo Historian Server 2014 R2 kéo dài 2 ngày, khóa học được thiết kế để cung cấp hiểu biết căn bản về  các chức năng,  và đặc điểm của Historian Server với các ứng dụng của cả  InTouch  và System Platform. Khóa học này có các bài giảng lý thuyết và thực hành để cung cấp cũng như củng cố các kiến thức cần thiết cho việc sử dụng Wonderware Historian Server. Khóa học sẽ mô tả cách sử dụng Historian Server cho dữ  liệu nhà máy và SCADA lấy từ Wonderware Application Server và Wonderware  InTouch.

 
Bao gồm hướng dẫn cấu hình, lưu trữ  lịch sử  hoạt động nhà máy, và thu thập dữ  liệu bằng nhiều phương thức, tổng hợp tại chỗ và từ xa, sao chép, giám sát sự kiện và nhiều đặc điểm khác.       


Thời gian:  2 ngày 


Đối tượng học viên: 
Các nhà phát triển ứng dụng, các kỹ sư, và các cá nhân có nhu cầu lưu trữ, phân tích và bảo toàn dữ liệu từ Wonderware Application Server hoặc từ Wonderware InTouch.  


Yêu cầu đối với học viên: 

 • Đã hoàn thành một khóa đào tạo InTouch hoặc Application Server 
 • Có kinh nghiệm về lĩnh vực công nghiệp, sản xuất 
 • Kiến thức về Transact-SQL (đề nghị)  


Mục tiêu đạt được sau khi hoàn thành khóa học: 

 • Lưu trữ dữ liệu từ Wonderware Application Server 
 • Lưu trữ dữ liệu từ InTouch và I/O Server 
 • Phân biệt các phương thức thu thập  
 • Thu thập dữ liệu sử dụng sự mở rộng miền thời gian 
 • Cấu hình các biến Historian Server cho tổng hợp dữ liệu cục bộ  
 • Sử dụng Historian cấp 2 để sao lưu và tổng hợp dữ liệu  
 • Nhập, cập nhật, và chèn dữ liệu lịch sử 
 • Tạo và cấu hình sự kiện 
 • Quản lý và duy trì dữ liệu lịch sử