Enterprise Integrator

Enterprise Integrator


  • So sánh
  • Lượt xem: 18171
  • Ngày đăng: 07/05/2018

Wonderware Enterprise Integrator 

     Sự tích hợp đáng tin cậy của Hệ thống thực hiện sản xuất (MES) lên Kế hoạch nguồn lực doanh nghiệp (ERP), Hệ thống quản lý chất lượng doanh nghiệp (EQMS), Quản lý tài sản doanh nghiệp (EAM) hoặc các ứng dụng kinh doanh và nhà máy khác đã trở thành nhiệm vụ quan trọng cho hoạt động sản xuất của nhà máy. Phần mềm Wonderware Enterprise Integrator cung cấp một giải pháp phần mềm tích hợp cho doanh nghiệp để trao đổi tin nhắn đáng tin cậy giữa nhiều ứng dụng doanh nghiệp và nhà máy và giảm chi phí gắn với phần mềm tích hợp Wonderware MES. Phần mềm bao gồm phát hiện sự kiện sản xuất MES chẳng hạn như kết thúc công việc hoặc dịch chuyển để kích hoạt tin nhắn gửi đến các ứng dụng khác cung cấp ví dụ: kết quả chạy sản xuất hiện tại, tiêu thụ tài liệu và trạng thái khoảng không quảng cáo được cập nhật hoặc thông tin chất lượng sản phẩm. Các thông điệp MES có thể cấu hình được bằng cách ánh xạ các trường bảng cơ sở dữ liệu MES tới cấu trúc nội dung thông báo yêu cầu. Sự tích hợp như vậy giữa MES, các hệ thống doanh nghiệp và nhà máy khác cung cấp khả năng hiển thị chuỗi cung ứng và hỗ trợ ra quyết định với phản hồi sản xuất, thông báo sự kiện và thông tin cập nhật trạng thái trong thời gian thực. Xem thêm...