Development Studio

Development Studio


  • So sánh
  • Lượt xem: 15892
  • Ngày đăng: 07/05/2018

Wonderware Development Studio

      Wonderware Development Studio hiện cho phép bạn quản lý tập trung các ứng dụng HMI trên bất kỳ số lượng nút InTouch Runtime nào.

      Đơn giản hóa việc quản lý và cài đặt tất cả các ứng dụng InTouch của bạn với công nghệ ArchestrA tích hợp và dễ sử dụng. Giảm đáng kể cài đặt và nỗ lực thay đổi quản lý  và lao động. Thúc đẩy các tiêu chuẩn trên tất cả các ứng dụng InTouch để cải thiện năng suất và tính nhất quán của nhà điều hành và rút ngắn  con đường  học tập cho các nhà khai thác mới. Xem thêm...