Dầu và khí đốt

 
Trong những năm gần đây, cuộc cách mạng kỹ thuật số đã làm cho sản xuất dầu và khí đốt đạt được nhiều thành công. Giờ đây Industrial Internet of Things (IIoT) cung cấp môi trường và đưa các ngành công nghiệp hydrocarbon lên một cấp độ mới. Wonderware cung cấp một giải pháp quản lý thông tin các hoạt đông sản xuất cho dầu khí...Xem chi tiết