Dự án thành công

              DẦU VÀ KHÍ ĐỐT                                       NĂNG LƯỢNG ĐIỆN                                 NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI

                                                                                                   

                   Bluewater                                                Bermuda Electric                                       Long Beach Water

 

             CƠ SỞ HẠ TẦNG                                   THỰC PHẨM VÀ ĐỒ UỐNG                                    HÓA CHẤT

                                                    

                Port of Portland                              Beam Global Spirits and Wine                                  Plascon Paint

      MỎ, KHOÁNG VÀ KIM LOẠI                           KHOA HỌC ĐỜI SỐNG                                        CHẾ TẠO MÁY

                                                    

                  Lonmin Plc                                                      Baxter S.A.                                         Yamatake Corporation