Giải pháp

                                         HMI/SCADA                                                                       INDUSTRIAL INFO MANAGEMENT

            

 

Giao diện người máy (HMI) là giao diện giữa quá trình hoặc máy và người vận hành.Về bản chất, đó là trang tổng quan của nhà điều hành. Đây là công cụ chính để người vận hành và các giám sát viên sử dụng để điều phối và kiểm soát các quy trình sản xuất và máy móc công nghiệp. HMI biến các quy trình phức tạp thành thông tin sử dụng được.

 

 

Mỗi ngày, các hoạt động của con người và thiết bị đang tạo ra một lượng lớn dữ liệu, nhưng không có công cụ để quản lý và phân tích, nó chỉ là thông tin vô giá trị. Industrial Info Management không chỉ thu thập và lưu trữ dữ liệu. Nó còn phân tích tới các chi tiết nhỏ nhất để giúp bạn quản lý hệ thống cách tốt nhất.

                               

                                                  MES/MOM                                                                          SUBSCRIPTION ACCESS

 

 

Đồng bộ hóa hoạt động sản xuất và công nghiệp với các mục tiêu kinh doanh, để đạt          được tốc độ và tính linh hoạt cần thiết để đạt được khả năng sinh lời bền vững.

 

 

Hãy đăng ký trở thành đối tác của Wonderware để nhận được nhiều ưu đãi như thông tin sản phẩm mới, các cập nhật mới và những sự hỗ trợ nhanh chóng và chính xác nhất.